fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("algemene voorwaarden") zijn van MUAB Group BV, met maatschappelijke zetel te Hollenaarstraat 110A, 9041 Oostakker, België, BTW BE0531.934.214 ("MUAB GROUP BV"), en al haar rechtsopvolgers.

Algemene voorwaarden FUPRO

1.1. Algemene Voorwaarden zijn steeds en exclusief van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de Klant, consument, en MUAB GROUP Bvba, deze laatste zijnde:

 • MUAB GROUP BVBA (of met merknamen o.a. CONREX, FUPRO, MUAB Industry), met maatschappelijke zetel te Hollenaarstraat 110A, B-9041 GENT, België, BTW BE0631.934.214 ("MUAB GROUP BVBA")

1.2. Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes, bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door MUAB GROUP BVBA aan haar Klant. Afwijkingen hiervan is enkel tegenstelbaar aan MUAB GROUP BVBA indien deze laatste dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties.

1.3. De bepalingen zoals voorzien in artikels 3.1 tot en met 3.9 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor zover de betrokken koper 'consument' is in de zin van artikel I. 1, 2° Wetboek van economisch recht.

1.4. Algemene Voorwaarden worden voorafgaandelijk iedere contractsluiting aan de Klant ter beschikking gesteld, zijn tevens te raadplegen op de website www.muab-group.com - www.conrex.be - www.conrex.eu - www.fupro.be - www.muab-industry.be.

1.5. Door tot contractssluiting over te gaan verklaart de Klant oprecht kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

2.1. 

Tussen MUAB GROUP BVBA en de Klant komt een rechtsgeldige overeenkomst tot stand vanaf het ogenblik dat de Klant, op welke wijze ook, ingaat op enig aanbod uitgaande van MUAB GROUP BVBA, zulks ongeacht op welke wijze de communicatie verloopt.

3.1. 

Overeenkomstig de Wet van 21.12.2013 houdende invoeging van boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ in het Wetboek van economisch recht, hetgeen volgt: Ingeval een overeenkomst buiten de verkoopruimten van MUAB GROUP BVBA of op afstand wordt gesloten, heeft enkel de Klant die een particuliere consument is (particulier niet handelaar) het recht om binnen termijn van 14 dagen en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. In voorkomend geval is de Klant ertoe gehouden MUAB GROUP BVBA daarvan op de hoogte te stellen binnen de 14 dagen.

3.2. 

Voormelde periode van 14 dagen gaat in, voor dienstenovereenkomsten op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten en voor verkoopovereenkomsten op de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij de goederen in ontvangst en bezitneemt.

3.3. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument is begonnen vóór het einde van bovenstaande herroepingstermijn.

3.4. 

Om het recht tot herroeping uit te oefenen dient de Klant MUAB GROUP BVBA via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van de bijlage bij huidige Algemene Voorwaarden nl. het “Modelformulier voor gebeurlijke herroeping door particuliere klant”.

3.5. 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, ontvangt hij terugbetaling van de bedragen die hij MUAB GROUP Bvba in het kader van de overeenkomst betaalde. Deze terugbetaling geschiedt binnen 14 dagen nadat MUAB GROUP BVBA op de hoogte werd gesteld van de herroeping en zulks op dezelfde betalingswijze als deze gebruikt door de Klant.

3.6. 

De goederen dienen in voorkomend geval door de Klant te worden teruggezonden. Enkel indien de goederen niet per gewone post kunnen worden teruggezonden zal MUAB GROUP BVBA of een derde die aangewezen is door deze laatste, deze goederen ophalen bij de Klant.

3.7. 

De Klant blijft aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik ervan hetwelk verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van deze goederen vast te stellen, en deze waardevermindering zal de Klant in voorkomend geval aangerekend worden.

3.8. 

De uitoefening van het herroepingsrecht beëindigt de verplichtingen voor de partijen wederzijds om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst te eerbiedigen. De herroeping maakt automatisch een einde aan elke aanvullende overeenkomst.

3.9. 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering werd aangevat met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra MUAB GROUP Bvba de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd worden met andere producten.
 • Overeenkomsten waarbij de Klant MUAB GROUP Bvba specifiek verzocht heeft om hem te bezoeken met het oog op dringende herstellingen en/of om onderhoud te verrichten.

4.1. 

Alle aanbiedingen en offertes uitgaande van MUAB GROUP BVBA zijn vrijblijvend en blijven na overmaking aan de Klant gelden gedurende een termijn 14 kalender dagen, behoudens uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. 

Alle in aanbiedingen, offertes (m.b.t. CONREX, FUPOR, MUAB Industry, MUAB Group) vermelde prijzen, termijnen, verwijzingen naar technische gegevens zijn enkel indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij de partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. MUAB GROUP BVBA heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. MUAB GROUP BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige reden tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. MUAB GROUP BVBA zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen.

4.3. 

De offerte is gebaseerd op de door de Klant verstrekte gegevens. Indien dit onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, valt de gebeurlijk daaruit voortspruitende meerkosten uitsluitend ten laste van de Klant.

4.4. 

Indien de Klant wenst dat aan bepaalde al dan niet wettelijk dwingende normen en/of voorschriften zou dienen voldaan (o.a. Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van alarmsystemen en beheer van alarmcentrales 04.06.2007) dan zal hij zulks uitdrukkelijk d.i. schriftelijk laten vermelden in het met MUAB GROUP Bvba te maken contract, bij gebreke waaraan MUAB GROUP BVBA op dat punt niet aansprakelijk gesteld kan worden.

4.5. 

De bestellingen komen enkel rechtsgeldig tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door MUAB GROUP Bvba. Deze laatstgenoemde behoudt zich het recht om de uitvoering van de bestelling op te schorten of te beëindigen. Elke bestelling die door de Klant geplaatst is, bindt de Klant. In geval de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan MUAB GROUP BVBA van 25 % op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij een hogere schadevergoeding bewezen wordt door MUAB GROUP BVBA.

4.6. 

De levering van de door de Klant bestelde goederen kunnen aan de klant bezorgd worden. Ingeval van levering van goederen door MUAB GROUP BVBA worden deze na het tot stand komen van de verkoop bewaard en vervoerd op kosten en op risico van de Klant. De levering kan tevens geschieden “af magazijn” dewelke inhoudt het risico m.b.t. de goederen overgaat op de Klant van zodra deze het magazijn van MUAB GROUP BVBA verlaat.

4.7. 

De Klant is verplicht om de door MUAB GROUP BVBA geleverde goederen en/of diensten op de opgegeven leveringsdatum in ontvangst te nemen en de nodige mogelijkheden te voorzien opdat de goederen en/of de diensten in de beste omstandigheden kunnen worden geleverd.

4.8. 

Op het moment van de levering dient de Klant een leveringsbron af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op deze leveringsbron te worden vermeld. Ingeval de Klant niet aanwezig is bij levering, of indien de leveringsbron niet wordt en/of kan worden ondertekend voor ontvangst, dienen zichtbare gebreken schriftelijk ter kennis van MUAB GROUP BVBA gebracht binnen 48 uur na de levering

4.9. 

De ingebruikname van geleverde en eventueel geïnstalleerde goederen door de Klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.

4.10. 

De aansprakelijkheid van MUAB GROUP BVBA, voor eventuele verborgen gebreken m.b.t. de geleverde goederen, is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen 6 maanden na de levering van deze goederen. Gebeurlijke verborgen gebreken dienen alleszins en op straffe van verval van waarborg onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht kalender dagen na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven door de Klant aan MUAB GROUP BVBA te worden gemeld. Het betreffende geschrift (middels een aangetekend schrijven, e-mail en/of de website) een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. De klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

4.11. 

Klachten m.b.t. gebreken dewelke gegrond bevonden zijn wegens zichtbare en/of verborgen gebreken verplichten MUAB GROUP BVBA enkel en maximaal tot het vervangen van de gebrekkige goederen of tot het uitvoeren van herstellings- dan wel aanpassingswerken, zonder dat de Klant recht heeft op welke bijkomende schadevergoeding dan ook.

4.12. 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat de Klant, ingeval van vertraging en/of gebreken in de levering van de bestelde goederen en/of diensten, zich op kosten van MUAB GROUP BVBA elders gaat bevoorraden.

4.13. 

De aangegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief, daarom geenszins vrijblijvend. De Klant heeft het recht, in geval van buitengewone vertraging in de levering, om de overeenkomst per aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, evenwel op voorwaarde dat MUAB GROUP BVBA nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van één maand nadat MUAB GROUP BVBA hiertoe door de Klant per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

4.14. 

MUAB GROUP Bvba behoudt het recht om de uitvoering van haar verbintenissen ten opzichte van de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant enige verplichting ten opzichte van MUAB GROUP BVBA niet nakomt.

4.15. 

Ingeval de Klant door hem bestelde goederen en/of diensten weigert af te nemen dan wel weigert deze in ontvangst te nemen heeft MUAB GROUP Bvba de keuze om ofwel de uitvoering in natura van de aangegane overeenkomst te eisen en gebeurlijk af te dwingen, dan wel om een gepaste schadevergoeding te vorderen dewelke minimaal 25% bedraagt van de bestelde goederen/diensten, waarbij MUAB GROUP Bvba het recht zal hebben een hogere vergoeding te vorderen ingeval de werkelijk door haar geleden dan wel te lijden schade hoger zou liggen dan 25% van de waarde van de bestelde goederen en/of diensten.

5.1. 

De geleverde goederen blijven eigendom van MUAB GROUP BVBA tot de volledige betaling van de verkoopprijs. De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de Klant, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van MUAB GROUP BVBA heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Klant is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren.

6.1. 

De door MUAB GROUP BVBA verleende waarborg op de door haar verkochte, geleverde en geïnstalleerde materialen is één jaar ingaande na installatiedatum van de beveiligingsapparatuur. Deze garantie is identiek aan de garantie dewelke haar eigen leverancier op deze materialen verleent, zij het dat de garantie nooit langer dan één jaar kan gelden.

6.2. 

De door MUAB GROUP BVBA verleende waarborg op de door haar verkochte, geleverde en geïnstalleerde netwerkinstallaties is 6 maanden ingaande na installatiedatum.

6.3. 

Op geleverde diensten wordt één jaar garantie verleend. De Klant kan zich niet beroepen op enige garantieverplichting in hoofde van MUAB GROUP BVBA indien niet alle door de Klant verschuldigde bedragen integraal voldaan werden.

6.4. 

De waarborg geldt niet en materiaal, voorrijkosten enen arbeidskosten zullen altijd in rekening van de Klant gebracht worden wanneer:

 • De beveiligingsapparatuur niet overeenkomstig haar aard en bescherming gebruikt wordt;
 • De beveiligingsapparatuur niet adequaat wordt onderhouden;
 • De aan de Klant overhandigde bedieningsvoorschriften niet in acht worden genomen;
 • Er sprake is van kortsluiting, waterschade, blikseminslag, brand- of rookschade of indien er andere oorzaken van schade zijn die niet te wijten zijn aan MUAB GROUP BVBA;
 • De beveiligingsapparatuur niet door of namens MUAB GROUP BVBA worden gewijzigd, gerepareerd, verplaatst en/of gecontroleerd;
 • Het defect niet onmiddellijk na ontdekking ervan wordt gemeld aan MUAB GROUP BVBA.

6.5. 

De door MUAB GROUP BVBA te verlenen garantie beperkt zich tot het vervangen van defect bevonden materialen en tot het gebeurlijk opnieuw presteren van diensten. MUAB GROUP BVBA kan nimmer gehouden zijn tot het betalen van enige bijkomende schadevergoeding aan de Klant.

7.1. 

Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld staat. MUAB GROUP BVBA factureert conform de prijzen en de voorwaarden zoals overeengekomen. BTW wordt in rekening gebracht conform het geldende tarief.

7.2. 

Wijzigingen in de tarieven worden door MUAB GROUP BVBA minimaal twee maanden van tevoren bekendgemaakt aan de Klant/Opdrachtgever. De Klant/Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen nadat de aangepaste tarieven van kracht worden.

7.3. 

Alle door de Klant aan MUAB GROUP Bvba te betalen periodieke vergoedingen, die betrekking hebben op voortdurende contracten voor o.m. abonnementen onderhoud, telebewaking, meldkamer, interventie na alarm worden van rechtswege, d.i. automatisch en zonder voorafgaandelijke verwittiging gekoppeld aan____________ herzieningsindex.

7.4. 

De facturatie van MUAB GROUP BVBA zal behoudens afwijkende overeenkomst geschieden als volgt: (a) een voorschot van 60 % bij contractsluiting, vervolgens (b) 30 % bij de levering en/of de plaatsing en (c) het saldo van 10%, bedrag gebeurlijk te verhogen met bijkomende kosten, na uitvoering van alle door MUAB GROUP BVBA genomen verbintenissen doch alleszins uiterlijk bij de indienststelling.

7.5. 

In geval de Klant het voorschot niet betaalt op de voorziene vervaldatum heeft MUAB GROUP BVBA het recht om onmiddellijk de volgende schijf van 30 % te factureren en zulks alvorens tot levering en/of plaatsing over te gaan. MUAB GROUP behoudt zich in voorkomend geval het recht voor om uiterlijk zes maanden na het afsluiten van de overeenkomst de eindfactuur op te maken, ongeacht de stand van de uitvoering der werken.

7.6. 

Ingeval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling integraal opeisbaar. In voorkomend geval behoudt MUAB GROUP Bvba zich bovendien het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen op te schorten, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding, tot de Klant voldoende zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

7.7. 

Betalingen van de Klant aan MUAB GROUP BVBA worden in de eerste plaats aangerekend op gebeurlijk nog openstaande facturen, vervolgens op door de Klant verschuldigde kosten, dan op verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de laatst gefactureerde bedragen.

7.8. 

Ingeval van niet- en/of niet- integrale betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen wordt het factuurbedrag van rechtswege, dit is zonder voorafgaande ingebrekstelling, verhoogd met een forfaitair schadebedrag van 15% van het factuurbedrag met een absoluut minimum bedrag van € 250,00. Bijkomend wordt het factuurbedrag eveneens van rechtswege, dit is zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlinterest van 12% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tot op de datum van de integrale betaling.

7.9. 

Indien en zodra de Klant één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de Klant uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie (al dan niet vrijwillig) van zijn onderneming, zijn bedrijf op enigerlei wijze stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd en/of een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op enige andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is MUAB GROUP Bvba gerechtigd om (i) haar verplichtingen jegens de Klant, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat de Klant voldoende waarborg voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld dan wel deze verplichtingen jegens MUAB GROUP Bvba volledig is nagekomen; of (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens de Klant aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, en zulks niettegenstaande het recht van MUAB GROUP Bvba om volledige schadevergoeding te vorderen.

8.1. 

In geval overeenkomsten worden afgesloten voor een bepaalde duur, wordt deze duur uitdrukkelijk aangegeven in de overeenkomst.

8.2. 

“Onderhoudscontracten” en “Bewakingscontracten” worden behoudens andere afspraken afgesloten voor een periode van 12 maanden.

8.3. 

Indien de Klant een overeenkomst voor een bepaalde duur beëindigt dan wel wenst te beëindigen voor het verstrijken van de overeengekomen duur, zal de Klant aan MUAB GROUP BVBA een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs.

8.4. 

Indien MUAB GROUP BVBA een overeenkomst voor een bepaalde duur beëindigt dan wel wenst te beëindigen voor het verstrijken van de overeengekomen duur, zal MUAB GROUP BVBA aan de Klant een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs.

8.5. 

Na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn worden lopende overeenkomsten stilzwijgend verlengd, telkens voor een opvolgende periode van 12 maanden, tenzij de Klant de overeenkomst per aangetekend schrijven opzegt uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de oorspronkelijke termijn.

8.6. 

Na afloop van de eerste stilzwijgende verlenging van de overeenkomst met een periode van 12 maanden heeft de Klant die een particuliere consument is (Particuliere klant), het recht om de overeenkomst te allen tijde per aangetekend schrijven op te zeggen mits het respecteren van een opzegtermijn van één (1) maand.

8.7. 

Met betrekking tot de niet-particuliere Klant (d.i. handelaars, bedrijven) blijft evenwel en ten allen tijde een opzegtermijn van drie maanden gelden. Indien de Klant deze opzeggingstermijn niet respecteert zal hij een verbrekingsvergoeding aan MUAB GROUP Bvba verschuldigd blijven gelijk aan de verschuldigde bedragen gedurende respectievelijk één dan wel drie maanden, méér een forfaitair bedrag van € 250,00 voor onkosten.

8.8. 

MUAB GROUP Bvba behoudt het recht om lopende overeenkomsten zonder enig opzeg te beëindigen indien de Klant, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, in gebreke blijft de overeengekomen prijs te betalen, indien de Klant failliet gaat of indien redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de Klant niet langer in staat is om zijn financiële verplichtingen na te komen. In dat geval zal de Klant aan MUAB GROUP BVBA een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn die overeenstemt met 70 % van alle bedragen die normaliter nog verschuldigd zouden zijn tot de initiële einddatum van de overeenkomst, bedragen te vermeerderen met een forfaitair bedrag van € 250 voor onkosten.

9.1. 

De installatatie en de aansluiting van beveiligingsapparatuur c.q. netwerk installatie bij de Klant zal in afspraak met de Klant plaatsvinden gedurende de gebruikelijke werkuren nl. vanaf 09:00 tot en met 17:00 op weekdagen met uitzondering van weekenden. MUAB GROUP BVBA zal daarbij in de mate van het mogelijke rekening houden met de wensen van de Klant. Indien de Klant niet aanwezig zou zijn op het afgesproken tijdstip, of indien de installatie niet mogelijk zou zijn, zal MUAB GROUP BVBA € 250 in rekening brengen als forfaitaire vergoeding voor onkosten, onverminderd het recht van MUAB GROUP BVBA om de werkelijke kosten in rekening te brengen.

9.2. 

De normale kosten voor installatie van de beveiligingsapparatuur c.q. netwerkinstallatie zijn begrepen in de overeengekomen prijs. Indien de installatie tot meer werken zou nopen dan kon voorzien worden op basis van de door de Klant verstrekte informatie zoals opgegeven in de overeenkomst, zal door MUAB GROUP BVBA een meerprijs voor de extra te verrichten werkzaamheden in rekening gebracht worden nadat de Klant daaromtrent op de hoogte gesteld werd.

10.1. 

Indien de overeenkomst met de Klant voorziet in afstandsbewaking dan gebeurt zulks via de diensten van een gecertificeerde meldkamer die toebehoort aan MUAB GROUP BVBA of een dergelijke meldkamer waarmee MUAB GROUP BVBA een contract heeft afgesloten.

10.2. 

Een meldkamer is altijd actief en wel 24 op 24 uur, 365 dagen per jaar.

10.3. 

De bewaking op afstand vangt enkel aan 24 uur nadat de aansluiting met de meldkamer is uitgevoerd en met succes getest en nadat, bijkomend, de te volgen procedure door MUAB GROUP BVBA werd ontvangen dan wel doorgegeven aan meldkamer. De door de Klant op te geven instructies worden vermeld in de overeenkomst en de meldkamer zal handelen conform deze instructies.

10.4. 

Een alarmsysteem wordt via de beveiligingsapparatuur direct naar de meldkamer verzonden. Dienvolgens activeert de meldkamer de verificatie naar het bewaakte object. Van zodra er contact tot stand komt, vraagt de meldkamer naar het vooraf overeengekomen wachtwoord. Ingeval de opgeroepene een correct wachtwoord geeft, wordt er geen actie ondernomen.

10.5. 

In geval van incorrecte wachtwoord, worden maximaal twee sleutelhouders gecontacteerd. In onderling overleg met de Klant en/of sleutelhouders wordt bepaald of en welke actie wordt ondernomen. Indien de Klant of sleutelhouder geen gehoor geeft wordt er geen actie ondernomen door de meldkamer.

10.6. 

De bewakingsdiensten worden zoals wettelijk bepaald slechts verwittigd na verificatie van op opstand, hetzij na verificatie ter plaatse, hetzij op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. De Klant aanvaardt om alle eventuele administratieve- en andere sancties uitsluitend op zich te nemen en MUAB GROUP Bvba of de door haar gecontacteerde daarvoor vrijwaart.

10.7. 

De Klant wordt erop gewezen dat de beveiligingsapparatuur en de afstandsbewaking louter de functie hebben van het signaleren van een alarm aan de Klant en/of aan de door de Klant opgegeven sleutelhouders. Het is de Klant dan ook bekend dat het systeem inbraken, brand en andere risico’s en de daaruit voortvloeinde schade onmogelijk kan voorkomen.

10.8. 

De Klant verbindt zich ertoe om MUAB GROUP BVBA op de hoogte te stellen van elke wijziging, aan de verbinding, of van elke gebeurtenis die aanleiding kan geven tot verstoring van communicatie met de meldkamer.

10.9. 

De Klant wordt erop gewezen en aanvaardt dat een elektronische beveiligingsinstallatie verplicht gebruik maakt van een communicatiemiddel en dat dit kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn steeds voor de rekening van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

11.1. 

MUAB GROUP BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook indien:

 • De geleverde en eventueel geïnstalleerde beveiligingsapparatuur niet overeenkomstig haar aard en bestemming gebruikt wordt.
 • De aan de klant bezorgde gebruiksvoorschriften niet in acht worden genomen.
 • Indien de Klant verzuimt wijzigingen in gegevens die vitaal zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door te geven aan MUAB GROUP BVBA.
 • Indien er sprake is van kortsluiting, waterschade, brand- of rookschade of storingen in communicatieverbindingen dewelke niet te wijten is aan MUAB GROUP BVBA.
 • In het geval dat de beveiligingsapparatuur door een derde werd gewijzigd, gerepareerd, verplaatst en/of gecontroleerd.
 • Indien de Klant een defect niet onverwijld meldt aan MUAB GROUP BVBA.

11.2. 

MUAB GROUP BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, eventueel, de door haar gecontracteerde meldkamer.

11.3. 

De aansprakelijkheid van MUAB GROUP BVBA is beperkt tot de bedragen die uitbetaald worden door haar eigen verzekeraar beroepsaansprakelijkheid.

12.1. 

De (voorlopige) opschortingsrecht van MUAB GROUP BVBA vindt haar toepassing conform de bepalingen betreffende nodeloze alarmeringen zonder dat de Klant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

13.1. 

Ingeval de Klant enkel beroep doet op MUAB GROUP BVBA voor de afstandsbewaking dan verbindt de Klant er zich toe om zijn beveiligingsapparatuur en de verbinding met de meldkamer te laten onderhouden door MUAB GROUP BVBA of een erkend organisme goedgekeurde installateur opdat zowel de installatie alsmede de verbinding in een perfecte staat van werking verkeren.

14.1. 

Ingeval de Klant een onderhoudscontract met MUAB GROUP BVBA wenst af te sluiten, zal het volledige beveiligingssysteem c.q. netwerksystemen door vakbekwame personeel en/of door MUAB GROUP BVBA worden gecontroleerd.

14.2. 

De voorrijkosten, arbeidskosten, installatiekosten en de kosten die door MUAB GROUP Bvba gemaakt worden voor het opheffen dan wel voorkomen van eventuele storingen, eventueel gebruikte materialen en vervangen onderdelen zijn___________ in de abonnementsprijzen inbegrepen.

14.3. 

In het kader van het onderhoud en/of het verhelpen van storingen, de te vervangen onderdelen, materiaalkosten worden afzonderlijk aan afnemer in rekening gebracht indien het bij een vorig bezoek, betreffende dezelfde storing, door de monteur gegeven advies tot het vervangen van onderdelen niet is opgevolgd.

14.4. 

Gedurende de looptijd van het onderhoudscontract de afnemer, zonder schriftelijke toestemming van MUAB GROUP BVBA, zich ervan zal onthouden om derden de gelegenheid te geven om het alarm- en camerasysteem of enig deel daarvan te repareren dan wel daaraan werkzaamheden te verrichten, danwel veranderingen in aan te brengen.

15.1. 

De overeenkomst kan onmiddellijk beëindigd worden door MUAB GROUP BVBA indien de Klant, na daartoe te zijn aangemaand per aangetekend schrijven, enige bepaling van de overeenkomst of van huidige Algemene Voorwaarden niet zou naleven.

15.2. 

Deze bepaling is wederkerig. Dit houdt in dat de Klant eveneens de overeenkomst met MUAB GROUP Bvba op dezelfde wijze kan beëindigen, d.i. beëindigen zonder verdere juridische formaliteiten, indien MUAB GROUP BVBA na daartoe te zijn aangemaand per aangetekend schrijven enige bepaling van de overeenkomst of van huidige Algemene Voorwaarden niet zou naleven.

16.1. 

De nietigheid van een clausule in deze algemene voorwaarden, brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zal aansluiten met de bedoeling die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.

17.1.

MUAB GROUP BVBA is gerechtigd alle vorderingen die zij op de Klant heeft over te dragen aan derden.

17.2.

MUAB GROUP BVBA behoudt het recht om haar verplichtingen jegens de Klant geheel of deels over te dragen aan derden doch blijft in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen.

17.3.

De klant is gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van MUAB GROUP Bvba aan derden over te dragen doch niet zonder voorafgaandelijke en geschreven akkoord van MUAB GROUP BVBA.

Met betrekking tot gegevensbescherming zal MUAB GROUP BVBA:

18.1. 

Persoonsgegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en IP-gegevens verwerken conform de bepalingen van de toepasselijke nationale, zijnde Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30 juli 2018), en Europese Wetgeving, zijnde Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

18.2. 

De rechten van de individuen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens en waarop de diensten betrekking hebben, naleven.

18.3. 

MUAB GROUP Bvba verwijst hierbij naar haar GDPR Verwerkingsbeleid dewelke te vinden is op de website www.muab-group.com , www.conrex.be, www.conrex.eu, www.fupro.be, www.muab-industry.com.

19.1. 

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Gent, nl. de Rechtbank van Eerste Aanleg dan wel de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Gent, of het Vredegerecht van Gent.

Algemene voorwaarden installatie KASSASYTEMEN

Installatiepartner FUPRO

1. Het restaurant kassasysteem van FUPRO kan door ons worden geprogrammeerd en worden geïnstalleerd.

2. FUPRO levert en factureert de geleverde hardware en arbeid. Daarna is FUPRO uw directe aanspreekpunt voor eventuele vragen en storingen.

3. Lightspeed Nederland levert en factureert de licentiekosten. Voorwaarden en accordering vind u hiernaast bij sectie LIGHTSPEED.

4. Met het akkoord gaan van deze offerte gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van FUPRO en Lightspeed.

FUPRO levert en factureert de geleverde hardware en arbeid zoals vermeld in uw offerte.
Voorwaarden en accordering vind u onderaan ontvangen offerte en dit bestand onder dit artikel.

Betaling van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Na afloop van dit contract zijn de op dat moment geldende tarieven van toepassing.
*Een eventueel nog beschikbaar saldo van vooruitbetalingen in uw lopende overeenkomst zal aan u worden gecrediteerd.

Elke betaling die niet is gedaan voor de aangegeven betaaldatum zal verhoogd worden met 18% rente per jaar totdat het hele bedrag is voldaan. Alle bedragen die worden overgemaakt zijn non-refundable aanbetalingen. De Klant accepteert en begrijpt dat de services zoals ze hierboven beschreven worden onder de voorwaarden vallen van het FUPRO algemene voorwaarden, een kopie daarvan is beschikbaar voor de Klant.

Het restaurant kassasysteem van FUPRO kan door ons worden geprogrammeerd en worden geïnstalleerd.

Na accordering van het offerte wordt er binnen 5 werkdagen installatie gepland door de planningsteam.


Alvorens voor installatie begint zijn volgende voorwaarden van belang:

A) Als u geen Network Management van FUPRO heeft aangeschaft, is het van belang dat er goede WiFi bereik is in uw zaak. Indien u Klant bij Telenet, Proximus, Orange, VOO, Scarlet. Graag uw inloggegevens klaar te leggen voor onze technicus. Als onze technicus merkt dat de WiFi verbinding niet goed is in uw zaak, zal de werken niet uitgevoerd worden, extra kosten zullen we aanrekenen voor optimaliseren van uw internet.

B) Als u wel Network Management van FUPRO heeft aangeschaft zal alles door ons geregeld worden.

C) Indien u geen iPad’s heeft aangeschaft via FUPRO, dient u nodige aantal iPad’s ter beschikking stellen voor onze technicus om te kunnen programmeren. Indien er geen nodige aantal iPad’s aanwezig is zal de werken niet verder uitgevoerd worden.


Algemeen Lightspeed training zal gegeven worden door onze technicus, dit houdt volgende in:

A) Gebruik van lightspeed app.
B) Gebruik van backoffce lightspeed.
C) Uitzoeken van beste optie / gebruik van app/backoffce. Algemeen Lightspeed Support verloopt door ons zonder service contract

Printer: 12 maanden
Router: 12 maanden
Accespoint: 12 maanden
Switch: 12 maanden

Licentiepartner LIGHTSPEED HQ

Door ondertekening van dit document en/of het verstrekken van betaalgegevens, accepteert Klant de aankoop van de producten en diensten zoals hierboven
beschreven. Deze acceptatie is een bindende overeenkomst en niet van toepassing op uitgifte van vervolgaankopen, bevestigingen of andere zaken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De standaard algemene voorwaarden van Lightspeed’s Service Agreement zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd via: https://www.lightspeedhq.be/products/restaurant/diensten-overeenkomst.

Klant erkent en accepteert dat Lightspeed persoonsgegevens zal verwerken namens Klant in overeenstemming met de bepalingen zoals omschreven in de Verwerkersovereenkomst die kan worden geraadpleegd via https://www.lightspeedhq.nl/dpa

Lightspeed’s Service Agreement, de Verwerkersovereenkomst en dit document vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen partijen en kunnen niet opzij worden gezet door enige andere algemene voorwaarden in een hieropvolgend document of overeenkomst tenzij schriftelijk overeengekomen door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Lightspeed.

De producten/diensten waar je op abonneert zijn hierboven uiteengezet. Deze producten/diensten worden na de betaalbevestiging ter beschikking gesteld. Klant begrijpt en erkent dat dit document niet te annuleren is en alle bedragen niet terugbetaald worden.

Ik geef / wij geven de toestemming aan Lightspeed POS en de fnanciële instelling die wordt aangewezen (of elke andere fnanciële instelling die ik aanwijs / wij aanwijzen op een later tijdstip) om volgens mijn / onze instructies domiciliëringen (automatisch incasso’s) uit te voeren voor maandelijks terugkerende betalingen en / of eenmalige betalingen van kosten die voortvloeien uit mijn / onze Lightspeed account(s). Terugkerende maandelijkse betalingen zullen op elke maand voor het volledige bedrag van de geleverde diensten gedebiteerd worden van mijn / onze opgegeven rekening. Ik geef / wij geven Lightspeed POS de toestemming om elke andere eenmalige of sporadische domiciliëring (automatisch incasso) uit te voeren. Deze toestemming is herroepbaar.Wijzigingen betreffende de domiciliëringsgegevens en de herroeping van de toestemming om een domiciliëring (automatisch incasso) uit te voeren moeten aan Lightspeed POS ter kennis gebracht worden tien (10) werkdagen voor de betreffende wijziging of de betreffende domiciliëring (automatisch incasso). Deze kennisgeving dient te gebeuren via het volgende e-mailadres: billing.be@lightspeedhq.com. Geen enkele andere wijze van kennisgeving zal als geldig worden beschouwd.

Het verzendadres zoals hierboven weergegeven zal bepalen welke belasting jurisdictie van toepassing is op de aangekochte producten en diensten.

Wanneer u hardware aanschaft, moeten ondeugdelijke producten binnen 30 dagen na aankoop worden aangemeld bij Lightspeed zodat een reparatie of vervanging geregeld kan worden. Als een hardware defect zich meer dan 30 dagen na de eerste aankoop voordoet, neem dan direct contact op met de fabrikant om te zorgen voor een reparatie of vervanging. Houd er rekening mee dat een retour voor hardware niet in behandeling wordt genomen als deze is niet in de originele verpakking is geretourneerd.

Dit contract is opgesteld en verstrekt door een Lightspeed Partner en is onder voorwaarde van fnale acceptatie door Lightspeed, welke acceptatie in ieder geval zal zijn verstrekt in het geval van verzending van de factuur door Lightspeed.

Lightspeed Nederland levert en factureert de licentiekosten.
Betaling van de factuur binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Na afloop van dit contract zijn de op dat moment geldende tarieven van toepassing.
*Een eventueel nog beschikbaar saldo van vooruitbetalingen in uw lopende overeenkomst zal aan u worden gecrediteerd.

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019

Address List

Links List

 


Vermelde prijzen in euro en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.