fbpx

Privacy

Overwegende dat:

Deze verwerkingsbeleid is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door MUAB GROUP BVBA (of onder merknamen CONREX, FUPRO, MUAB Industry), gevestigd te Hollenaarstraat 110A, B-9041 GENT, geregistreerd in de KBO onder nummer BE0631.934.214.

De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, zijnde MUAB GROUP BVBA, overeenkomsten zullen afsluiten met betrekking tot het uitvoeren van werken en diensten van ICT-oplossingen zoals onder meer, maar niet beperkt tot, alarminstallaties, beveiligingsapparatuur, ICT-infrastructuur, ICT-security etc.

Dat de uitvoering hiervan het verwerken van persoonsgegevens, IP-gegevens, financiële identificatiegegevens, financiële administratie, commerciële gegevens, klantenbeheer, leveranciersbeheer en beeldenbeheer verkregen middels observatiesysteem in opdracht van de Klant, met zich meebrengt.

MUAB GROUP BVBA zal deze gegevens slechts inzien en verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomsten met de Klant/Leverancier en de hieronder vooropgestelde doelstellingen.

MUAB GROUP BVBA verbindt zich ertoe deze gegevens niet verder te gebruiken op een manier die strijdig is met deze doelstellingen of met deze verwerkingsbeleid.

In deze verwerkingsbeleid wordt gebruik gemaakt van de volgende begrippen:

1.1. 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, beelden, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.2. 

Verwerking: het geheel van bewerkingen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.3. 

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgelegd, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

1.4. 

Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt.

1.5. 

Betrokkene: een natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.

1.6. 

“AVG”: betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement betreffende de bescherming van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

1.7. 

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: Een inbreuk op beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.8. 

Technische en Organisatorische Maatregelen (TOM): de technische en organisatorische maatregelen die MUAB GROUP Bvba neemt ter bescherming van de Persoonsgegevens die worden verwerkt.

1.9. 

Datalek: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (“Datalek”)

2.1. 

Toestemming: MUAB GROUP BVBA zal uw gegevens gebruiken in het kader van direct marketing. In het kader hiervan zal MUAB GROUP BVBA enkel handelen indien de Klant haar toestemming hieromtrent heeft gegeven. In gevallen waarin persoonsgegevens van klanten verwerkt worden op basis van uitdrukkelijke toestemming van de Klant, heeft deze laatste het recht haar toestemming in te trekken.

2.2. 

Overeenkomst: MUAB GROUP BVBA zal in het kader van voorbereiden en uitvoeren van de overeenkomst met de Klanten/Leveranciers gegevens verwerken dewelke noodzakelijk zijn om overeenkomsten tot een goed einde te brengen en Klant van een correcte dienstlevering te voorzien.

2.3. 

Wettelijke verplichting: MUAB GROUP BVBA zal gegevens verwerken en voor een bepaalde periode bewaren indien dit wettelijk verplicht is (bijv. Facturatie).

2.4. 

Gerechtvaardigd belang: MUAB GROUP Bvba zal de persoonsgegevens tevens verwerken in het kader van het gerechtvaardigd belang. Dit heeft telkens betrekking op de optimalisatie van de dienstverlening van MUAB GROUP Bvba. Hierbij wordt rekening gehouden met het recht op persoonlijke levenssfeer van de Klant en bijgevolg zal MUAB GROUP Bvba niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.

De details van de verwerkingsactiviteiten die door MUAB GROUP BVBA worden verricht, bevatten: persoonsgegevens, IP-gegevens, administratiegegevens, contractpersonen, e-mails en beelden verkregen door elk vast of mobiel observatiesysteem in opdracht van de Klant.

3.1. 

Persoonsgegevens: Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, contactgegevens, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP- adres etc.

3.2. 

Financiële gegevens: Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, bedrijfsgegevens zoals SWIFT-code, BIC-code, banknaam en rekeningnummer etc.

3.3. 

Beeldverwerking: Deze omvatten beeldverwerking in het kader van bewaking en toezicht die uitgeoefend wordt door MUAB GROUP Bvba in opdracht van haar klanten.

Met betrekking tot gegevensbescherming zal MUAB GROUP BVBA:

4.1. 

Persoonsgegevens, contactgegevens, financiële identificatiegegevens, en IP-gegevens verwerken conform de bepalingen van de toepasselijke nationale, zijnde Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (30 juli 2018), en Europese Wetgeving, zijnde Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (AVG).

4.2. 

De rechten van de individuen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens en waarop de diensten betrekking hebben, naleven.

4.3. 

Een register bijhouden van haar verwerkingsactiviteiten, conform de toepasselijke wetgeving betreffende verwerking van persoonsgegevens. Dat register bevat alle volgende gegevens:

 • De naam en de contactgegevens van de verwerker alsmede de verwerkingsverantwoordelijke, zijnde de MUAB GROUP Bvba;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens;
 • De categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt.
 • De beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens moeten worden gewist.
 • Een Algemene Beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

4.4. 

De informatie verzameld met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, contactgegevens, financiële identificatiegegevens en commerciële gegevens die nodig zijn voor facturatie, zorgvuldig verwerken in strikte naleving van de GDPR.

5.1. 

De in artikel 3 bedoelde persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, behoudens voor zover een wettelijk voorschrift MUAB GROUP Bvba tot mededelen verplicht.

6.1. 

MUAB GROUP BVBA zal, in haar hoedanigheid als verwerkersverantwoordelijke alsmede de verwerker, belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de vastgestelde doelen, zoals de klantenadministratie, financiële administratie en IT-afdeling ten behoeve van een goede beveiliging en functioneren van het netwerk.

7.1. 

MUAB GROUP BVBA garandeert dat zij beschikt over en verbindt zich tot het in stand houden van passende technische en organisatorische maatregelen, onder andere tegen de onopzettelijke, onrechtmatige toegang of onrechtmatige verwerking, vernietiging, verlies, beschadiging of openbaarmaking van persoonsgegevens, en voldoende veiligheidsprogramma’s en procedures om te verzekeren dat onbevoegde personen geen toegang hebben tot apparatuur die wordt gebruikt voor het verwerken of bewaren van persoonsgegevens.

7.2. 

De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden afgestemd op het risico van verwerking. MUAB GROUP BVBA erkent dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan dwingen tot het treffen van aanvullende TOM. De technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen worden afgestemd op het risico van verwerking.

7.3. 

Maatregelen omvatten minstens:

 • Het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;
 • Een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking;
 • Implementeren en gebruiken van beveiligingstechnologieën en technieken, die in overeenstemming zijn met de best practices in de industrie;
 • Pseudonimisering of versleuteling van persoonsgegevens;
 • Afspraken rond bescherming tegen kwetsbaarheden of hacking;
 • Het gebruik van beveiligde verbindingen en certificaten voor websites en dataverkeer.

8.1. 

MUAB GROUP BVBA verplicht zich tot geheimhouding van de Persoonsgegevens, IP-adressen, contactgegevens, commerciële gegevens en camerabeelden die zij ontvangt van de Klanten/leveranciers. Uitzondering hierop is slechts mogelijk voor zover een wettelijk voorschrift haar tot mededelen verplicht.

9.1. 

MUAB GROUP BVBA zal geen toegang verlenen aan derden tot de persoonsgegevens, met uitzondering van personeel dat rechtstreeks onder haar gezag handelt of zusterondernemingen, en in elk geval alleen voor zover deze toegang noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten in het kader van de overeenkomst met haar Klanten/leveranciers.

9.2. 

MUAB GROUP BVBA waarborgt dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.

10.1. 

MUAB GROUP BVBA zal er zorg voor dragen dat de personen die noodzakelijkerwijs kennis dienen te nemen van de Persoonsgegevens gehouden zijn tot afdwingbare en sanctioneerbare verbintenissen inzake vertrouwelijke behandeling van de Persoonsgegevens.

11.1. 

MUAB GROUP BVBA verbindt zich ertoe datalekken die onder een wettelijke meldplicht vallen, te melden bij de betreffende toezichthouder binnen de wettelijke voorziene tijdsspanne.

11.2. 

MUAB GROUP BVBA zal alle inbreuken documenteren in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

12.1. 

MUAB GROUP BVBA zal, rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden, en waar nodig, passende Technische en Organisatorische maatregelen treffen om tegemoet te komen aan de rechten van de betrokkenen onder de toepassing van de AVG.

12.2. 

De betrokkene heeft het recht om van MUAB GROUP BVBA, uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die gegevens.

12.3. 

Het recht op inzage van persoonsgegevens van de betrokkene blijft te allen tijde gewaarborgd. Indien de betrokkene hierom verzoekt, kan de mogelijkheid worden verleend tot:

 • Inzage van die persoonsgegevens;
 • De verwerkingsdoeleinden;
 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • De ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen;
 • Informatie over de rechten die u kunt uitoefenen en het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • De bron van verwerkte gegevens.

12.4. 

De Klant/leverancier heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens bij MUAB GROUP BVBA op te vragen en/of te wijzigen. Dit kan door middel van een mail aan request@muab-group.com.

13.1. 

MUAB GROUP BVBA zal persoonsgegevens bewaren gedurende de looptijd van de overeenkomst met de betrokkene.

13.2. 

MUAB GROUP BVBA zal de persoonsgegevens bewaren zolang als nodig voor de uitvoering van de administratieve taken en voor een maximumperiode van zeven jaar na beëindiging van de samenwerking.

13.3. 

MUAB GROUP BVBA, die een opdracht van bewaking en toezicht uitoefent in opdracht van haar Klant, en dienvolgens beelden ontvangt via bewakingscamera’s, met de bedoeling misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, overlast te voorkomen en gerechtvaardigde belangen van de Klant te waarborgen, zullen enkel voor deze doelen verzameld, verwerkt en bewaard worden. Deze gegevens zullen na afloop van 30 dagen worden gewist, tenzij ze kunnen worden gebruikt om een misdrijf of geleden schade te bewijzen of om een dader, slachtoffer of getuige te identificeren.

14.1. 

Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om van de MUAB GROUP BVBA onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

14.2. 

Recht op vergetelheid: De betrokkene heeft het recht van MUAB GROUP Bvba zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen en MUAB GROUP BVBA is verplicht persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • De betrokkene trekt toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1, punt a of artikel 9, lid 2 punt a, berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • De betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1, bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1.

14.3. 

Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de MUAB GROUP BVBA in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • MUAB GROUP BVBA heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van MUAB GROUP Bvba zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

14.4. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door MUAB GROUP BVBA aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien:

 • De verwerking berust op toestemming uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt a of artikel 9, lid 2, punt a GVW of op een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt b GVW;
 • De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

15.1. 

MUAB GROUP BVBA kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor een aan haar toerekenbare inbreuk op deze overeenkomst, of de bepalingen die rechtstreeks op de Overeenkomst van toepassing zijn op grond van de bepalingen van de gegevensbeschermingswet en de AVG.

16.1. 

MUAB GROUP Bvba zal de gegevensverwerking niet op een andere locatie, in het bijzonder op een locatie buiten de EER, verrichten. MUAB GROUP BVBA zal de gegevensverwerking uitvoeren te Hollenaarstraat 110A, B-9041 GENT.

MUAB GROUP BVBA

Contactpersoon: Muzaffer KAYA en Abdurrahim AVCI

Hollenaarstraat 110A, B-9041 GENT

+32 2 881 22 38

request@muab-group.com

www.muab-group.com

BE0631.934.214

Laatst gewijzigd op 17 januari 2019

Address List

Links List

 


Vermelde prijzen in euro en exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.